سامانه مدیریت گاوداری

سامانه جامع دامپروری

(محصول شرکت بهین افزار)

 این سامانه جامع خاص مزارع دامپروری پرورش و مدیریت دام های بزرگ است. این سامانه که در بطن خود شامل چرخه حیات و تمام مراحل زندگی این حیوانات است در عین حال شامل تمام امکانات مورد لزوم این گونه مزارع نیز    می باشد. از جمله سامانه های تهیه شده تشکیل دهنده این سامانه جامع می توان موارد زیر را نام برد :

    سامانه فنی و مدیریتی مزرعه
    سامانه اتوماسیون اداری و دفتری
    سامانه حسابداری
    سامانه قیمت تمام شده
    سامانه دریافت و پرداخت
    سامانه فروش
    سامانه مرکز پیامک
    سامانه پرسنلی
    سامانه حقوق و دستمزد
    سامانه اموال
    سامانه انبار و مواد و جیره غذایی
    سامانه بودجه
    سامانه قرارداد
    سامانه اموزش
    سامانه حضور و غیاب
    سامانه تدارکات
    سامانه تعمیر و نگهداری ادوات و وسایل
    سامانه گزارش پویا

در این سامانه امکان استفاده از فن اوری رادیوشناسه و هندهلد (کامپیوترهای دستی) به طور کاملا ساختیافته تعبیه شده است.

سفاش سریع