مخابرات و ارتباطات

مخابرات:

شرکت کدپرداز فعالیت های مخلبراتی خود را در زمینه های زیر عرضه می دارد:

  • طراحی ، نصب ، راه اندازی و نگهداری سیستمهای مخابراتی
  • نصب ونگهداری دکل های مخابراتی
  • نصب ونگهداری سیستمهای     BTS   
  • نصب ونگهداری مراکز نیرو و مراکز سویچ
  • انجام کلیه خدمات مخابراتی

 

 

 

 

 

سفاش سریع